Reglement

Artikel 1: Doelstelling
Loon Masters Amsterdam (LMA) stelt zich ten doel ‘Master’ schaatsers en schaatssters naar een hoger prestatieniveau te brengen.

Artikel 2: Deelnemers
De deelnemers aan LMA zijn schaatsers en schaatssters die qua ambitie, potentie en inzet gerede kans maken een podiumplek te behalen bij het NK Allround Masters, NK Afstanden Masters, WK Sprint Masters of WK Allround Masters.

Artikel 3: Selectiecriteria
Om voor LMA in aanmerking te komen dient tenminste aan de onderstaande criteria te worden voldaan:

- de schaatser/schaatsster heeft een KNSB-licentie op de Jaap Edenbaan,
- de schaatser/schaatsster voldoet tenminste aan de limieten voor deelname aan NK Masters, Allround of Afstanden, zoals gesteld door de KNSB,
- de schaatser/schaatsster valt in het betreffende seizoen in de categorie ‘Senioren B’ of in een hogere leeftijdscategorie (te weten Master A, B, etc),
- de schaatser/schaatsster heeft aantoonbare ambitie, potentie en inzet om in de komende jaren een podiumplek te behalen op het NK Allround Masters, NK Afstanden Masters, WK Sprint Masters en/of WK Allround Masters.

Artikel 4: Jaarlijkse selectie van deelnemers
(a) Deelnemers worden voor de duur van een jaar geselecteerd voor LMA, op basis van de selectiecriteria vastgesteld in Artikel 3 van dit Reglement.

(b) De LMA Commissie (zie artikel 9) bepaalt wie wordt geselecteerd voor deelname aan LMA. De selectie vindt mede plaats op basis van een schriftelijke motivatie van de schaatsers/schaatssters.

(c) De selectie van deelnemers vindt plaats in de maand april van het lopende kalenderjaar en geldt tot en met de maand maart van het daaropvolgende jaar.

(d) Bij bevestiging/acceptatie van de selectie verklaart de deelnemer zich akkoord met hetgeen bepaald in dit Reglement.

Artikel 5: Maximale duur
(a) Er is geen maximum gesteld aan het aantal keer dat deelnemers achtereenvolgens kunnen worden geselecteerd voor LMA.

(b) Wordt een deelnemer in twee achtereenvolgende jaren niet uitgenodigd voor het NK Masters, Allround of Afstanden, dan zal de deelnemer in het daaropvolgende jaar niet meer worden uitgenodigd voor deelname aan LMA.

(c) LMA deelnemers in het lopende jaar kunnen geen rechten ontlenen voor deelname aan LMA in komende jaren.

Artikel 6: Groep
(a) De LMA groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers.

(b) De groep is zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld over leeftijdscategorieën, waarbij wordt gestreefd naar een gelijke man/vrouw-verhouding.

Artikel 7-I: Inspanningsverplichting
(a) Deelnemers verplichten zich tot het leveren van de inspanning behorend bij de doelstelling om een podiumplek te behalen bij een of meerdere kampioenschappen genoemd onder artikel 2.

(b) Hiertoe worden wekelijks twee centrale (technische) trainingen gehouden, daarnaast zorgt de deelnemer zelf voor de benodigde conditionele trainingen. Deelnemers worden geacht deel te nemen aan alle centrale trainingen.

(c) De sanctie op het niet naleven van lid a en b van dit artikel is ontzegging van deelname aan LMA. Als een deelnemer niet kan of wil voldoen aan lid a en b van dit artikel dan volgt uitsluiting van deelname aan LMA.

(d) De sanctie wordt bepaald en uitgesproken door de LMA Commissie, na consultatie van de trainer(s). De uitsluiting wordt bepaald en uitgesproken door de LMA Commissie, na overleg met de trainer(s).

Artikel 7-II: Additionele taken
(a) De sponsors en trainers leveren faciliteiten waarvan de deelnemer gebruik maakt. Deze faciliteiten zijn niet vrijblijvend.

(b) Om het team optimaal te laten functioneren moeten ook additionele werkzaamheden worden uitgevoerd. Naast de inspanningsverplichting (zoals beschreven in artikel 7-I) wordt daarom van elke deelnemer verwacht dat hij of zij additionele taken uitvoert ten behoeve van het team en/of sponsor(s).

(c) Werkzaamheden kunnen velerlei vormen aannemen, te denken valt aan organisatorische en/of logistieke zaken, PR, foto’s en videobeelden (mede ten behoeve van de sponsors) of het verzorgen van trainingen. Deze werkzaamheden komen ten goede aan het team en worden zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld onder de deelnemers. Het motto is: ‘Voor en door het team’.

(d) De werkzaamheden worden door de LMA Commissie verdeeld, bij voorkeur in nauwe samenspraak met de deelnemers. Waar nodig zal een Commissielid de werkzaamheden coördineren.

(b) Hiertoe worden wekelijks twee centrale (technische) trainingen gehouden, daarnaast zorgt de deelnemer zelf voor de benodigde conditionele trainingen. Deelnemers worden geacht deel te nemen aan alle centrale trainingen.

(c) De sanctie op het niet naleven van lid a en b van dit artikel is ontzegging van deelname aan LMA.

(d) De sanctie wordt bepaald en uitgesproken door de LMA Commissie, na consultatie van de trainer(s).

Artikel 8: Licentieaanvraag
De aanvraag van KNSB-licenties vindt plaats bij de vereniging waarvan de deelnemer lid is, dan wel bij de Baancommissie Amsterdam.

Artikel 9: LMA Commissie
(a) Per 1 juli van het lopende kalenderjaar wordt de LMA Commissie benoemd. Hierin hebben naast een vertegenwoordiger van de sponsor(s), twee schaats(st)ers zitting en desgewenst een trainer. Commissieleden worden voor een jaar benoemd.

(b) De LMA Commissieleden worden benoemd tijdens een bijeenkomst van de deelnemers, trainer(s), sponsor(s). Deze bijeenkomst vindt plaats in de maanden mei of juni.

(c) De benoeming vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen.

Artikel 10: Financiële bijdrage
Deelnemers betalen jaarlijks, voorafgaand aan de seizoenstart, een financiële bijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks in april vastgesteld door de LMA Commissie.

Artikel 11: Sponsoring
Sponsors verplichten zich gemaakte afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, na te komen. De sponsor bevestigt deze verplichting middels een akkoordverklaring met dit Reglement.

Artikel 12: Kleding
(a) Deelnemers ontvangen jaarlijks in bruikleen een kledingpakket van de sponsor(s). Dit pakket dient na afloop van het jaar (zoals verwoord in Artikel 4c) door de deelnemer te worden geretourneerd aan de sponsor(s).

(b) Deelnemers krijgen eenmalig, voor de duur van drie jaar, een Speedpak, met daarop de sponsor(s) en eigen naam vermeld. Dit pak is op maat gemaakt en eigendom van de deelnemer.

(c) Indien de deelnemer in het jaar (zoals verwoord in Artikel 4c) na verkrijging van het Speedpak niet meer wordt geselecteerd voor LMA of uit eigen beweging LMA verlaat dan dient de deelnemer een vergoeding van EUR 150 te betalen ter compensatie van de gemaakte kosten voor het Speedpak.

Artikel 13: Opheffen Loon Masters Amsterdam
Loon Masters Amsterdam zal zich opheffen op het moment dat LMA geen bestaansrecht meer heeft. Voorkomende gevallen zijn het wegvallen van een of meerdere sponsors, geen kwalitatief goede groep kunnen samenstellen, etc.

Artikel 14: Uitzonderingen
In alle gevallen waarin door dit Reglement niet is voorzien, beslist de LMA Commissie.

Aldus vastgesteld op 7 augustus 2011 te Amsterdam. Aanpassingen op het Reglement zijn goedgekeurd en doorgevoerd op 9 juni 2014.